Osobiste doradztwo dla klientów 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

Środowisko naturalne i utylizacja

Usuwanie odpadów i starych urządzeń elektrycznych

Symbol Elektrogeräte

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1688, poz. 1688) [1] nie wolno wyrzucać elektro-odpadów do zwykłego śmietnika. Na sprzętach elektronicznych i elektrycznych umieszczany jest zazwyczaj znak przekreślonego kosza ZSEE, który informuje o zakazie wyrzucania elektro-odpadów do zwykłego pojemnika.

Elektro-odpady należy przechowywać i transportować w taki sposób, aby zapobieć wydostania się znajdujących się w nich niebezpiecznych substancji. W certyfikownych punktach zbiórki ZSEE niebezpieczne substancje zostają zutylizowane, a materiały nadające się do ponownego użytku,recyklowane. Fachowa utylizacja chroni klimat oraz środowisko naturalne.


Przed oddaniem urządzenia do utylizacji należy:

  • Przed oddaniem urządzenia do utylizacji należy usunąć z niego baterię i baterie akumulatorki. 
  • Produkty można oddać tylko w całości. Miejsca odbioru elektro-odpadów nie mają obowiązku przyjęcia zdemontowanych urządzeń.
  • Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma obowiązek oddawania zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do przeznaczonych do tego punktów zbiórki ZSEE.
  • Macie Państwo również możliwość odesłania urządzeń bezpośrednio do nas na własny koszt. Prosimy dołączyć do takiej przesyłki również informacje, że urządzenie odesłane jest do utylizacji. 

 

Informacje odnośnie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Batterie-Rücknahme

Zużyte baterie, zużyte akumulatory – baterie i akumulatory będące odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady. Użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w tym baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru. Baterie otrzymane od sprzedającego kupujący może odesłać również na swój koszt bezpośrednio do sprzedającego.

Zużytych baterii nie należy umieszczać z innymi odpadami. Baterie zawierają następujący symbol skreślonego kosza. Znajdujące się pod pojemnikiem symbole mają następujące symbole: 

  • Pb: Baterie zawierają ołów
  • Cd: Baterie zawierają kadm
  • Hg: Baterie zawierają rtęć

Konsument jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do odpowiednich punktów zbioru. Baterie można również odesłać bezpośrednio do sprzedającego. 

Informacja o rozporządzeniu w sprawie opakowaniach 

Rozporządzenie w sprawie opakowań ma na celu zapobiegnięcie gromadzeniu odpadów opakowaniowych, wzgl. przygotowaniem do ponownego wykorzystania i odzysku, oraz ich szkodliwemu wpływowi na środowisko naturalne i organizm ludzki. Opakowań nie należy wyrzucać łącznie z odpadami domowymi, ponieważ mogą one w większości przypadków zostać zutylizowane i ponownie wykorzystane. Konsument jest zobowiązany według ustawy do zwrotu opakowań do odpowiedniego punktu zbioru. 

Prosimy wykorzystać w celu zwrotu opakować naszych produktów, służące do tego celu punkty zbioru, takie jak np. zbiór makulatury.

Wyświetlony