Osobiste doradztwo dla klientów 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

Odstąpienie od umowy kupna

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.Prawo do zwrotu 

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni. Termin ten liczony jest od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia.

Aby skorzystać z terminu odstąpienia od umowy, należy poinfmormować firmę,

axion GmbH Mollenbachstr. 13 71229 Leonberg Telefon: +49 7152 353 911 0 Fax: +49 7152 353 911 1 E-Mail-Adresse: service@axion-net.de

za pomocą jednoznaczego pisemnego oświadczenia (np. za pomocą listu przesłanego pocztą, faxu, lub emaila) o takiej woli. Odstąpić od umowy kupna możecie Państwa także przesyłając wypełniony formularz. Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy, nie jest jednak niezbędne. 

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upłynięciem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W wypadku odstąpienia od umowy, otrzymają Państwo zwrot dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (zwyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. 

Płatności zwrotna dokonana jest za pomocą tej samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że okoliczności na to nie pozwalają lub strony wyraźnie postanowią inaczej. W takim wypadku ustalana jest inna metoda zwrotu płatności.; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. 

Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż trzydzieści dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy na poniższy adres:

axion GmbH, Mollenbachstr. 13, 71229 Leonberg, Niemcy

Ponosimy koszty odesłania towaru, tylko i wyłącznie, jeżeli po wcześniejszej konsultacji axion Gmbh wyrazi na to zgodę. W innym przypadu ponoszą Państwo koszty odesłania towarów

Ponoszą Państwo koszty za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do sprawdzenia ich właściwości, cech i funkcjonalności.

Koniec pouczenia

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy  (art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta)

W wypadku zakupu produktów w zapieczętowanym opakowaniu np. Elektrody, sondy itd., które ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, nie nadają się do zwrotu, prawo do odstąpienia od umowy kupna wygasa przedwcześnie w momencie otwarcia produktu. 

Przy zakupie takiego produktu informujemy jednoznacznie, że chodzi o produkt w zapieczętowanym opakowaniu i zwracamy uwagę na fakt, że prawo do zwrotu wygasa w momencie otwarcia opakowania produktu.

Formularz odstąpienia od umowy

(Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz o jego odesłanie w wypadku woli odstąpienia od umowy)

Adresat: 

axion GmbH

Mollenbachstr. 13

71229 Leonberg

Telefon: +49 7152 353 911 0

Fax: +49 7152 353 911 1

E-Mail-Adresse: service@axion-net.de 


Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na zakup następujących towarów (*) 

Zamówienie z dnia (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta/(-ów) (w przypadku oświadczenia w formie papierowej) 

Data(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyświetlony