Osobiste doradztwo dla klientów 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

OWH

Ogólne warunki handlowe- OWH

Pomiędzy

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  axion GmbH,

reprezentowaną przez prezesa zarządu Roberta Mechlinga

zwanej dalej „Sprzedawcą“ - 

określonym w paragrafie § 2partnerem umowy zwanym dalej „Klientem“ 

 § 1 Zakres ważności i definicje

(1) We współpracy handlowej pomiędzy przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.axion.shop spółką z ograniczoną odpowiedzialnością axion GmbH, z siedzibą w Leonbergu, Mollenbachstr. 13, 71229 Leonberg, Niemcy, zarejstrowaną w rejestrze sądowym Sądu Rejonowego (niem. Amtsgericht) w Stuttgardzie, (HRB 224906) i klientem obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Odmienne regulacje sprzedaży nie będą uznawane chyba, że spółka wyrazi na nie wcześniejszą pisemną zgodę.  

(2) Klient jest konsumentem, w rozumieniu kodeksu cywilnego, jeżeli jest on osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca to w przeciwieństwie do konsumenta podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową). 

§ 2 Zwarcie umowy 

(1) Sprzedawca oferuje w swoim sklepie internetowym elektrostymulatory i akcesoria do terapii za pomocą prądów tens lub ems, które klient może odłożyć do koszyka, za pomocą przycisku „Do koszyka“. Klikając na przycisk „kup teraz“ klient składa zobowiązującą ofertę zawarcia umowy kupna zamawianych towarów. Przed odesłaniem zamówienia, klient ma możliwość w każdej chwili wglądu i zmiany podanych przez niego danych osobowych. Zamówienie może być wysłane tylko i wyłącznie jeżeli kupujący zapozna się i zaakceptuje Ogólne Warunki Handlowe oraz Pouczenie Odnośnie Odstąpienia od Umowy Kupna. 

(2) Sprzedawca wysyła po zawarciu umowy, automatycznie potwierdzenie przyjęcia oferty kupna za pomocą e-maila. E-Mail zawiera informacje o ofercie oraz o produkcie, które klient może wydrukować używająć funkcji „drukuj teraz.” Automatyczne potwierdzenie oferty wysyłane przez e-mail to jedynie potwierdzenie ze strony sprzedawcy, że oferta kupna złożona przez klienta została przyjęta przez sprzedawcę i nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty. Umowa sprzedaży- kupna zostaje zawarta dopiero po przesłaniu przez sprzedawcę e-maila potwierdzającego przyjęcie zlecenia umowy. 

§ 3 Dostawa, dostepność towaru.

(1) Jeżeli w momencie zamówienia produktu przez kupującego, produkt jest niedostępny, sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym kupującego za pomocą wiadomośći email. Jeżeli produkt jest niedostępny na stałe, sprzedający odstępuje do przyjęcia zobowiązania zawarcia umowy kupna. Umowa kupna nie zostaje w takim wypadku zawarta. 

(2) Jeżeli produkt wybrany przez kupującego jest niedostępny tylko przez określony okres, sprzedający jest zobowiązany poinformować także niezwłocznie o tym fakcie kupującego. Jeżeli opóźnienie w dostawie trwa dłużej niż dwa tygodnie, kupujący ma możliwość odstąpić od umowy kupna. W tym wypadku, także sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna. Ewentulne poniesione przez kupującego płatności, sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić. 

§ 4 Zastrzeżenie własności

Do czasu całkowitego uregulowania należności, produkt jest własnością sprzedającego. 

§ 5 Ceny i koszty przesyłki

(1) Wszystkie ceny, które znajdują się na stronie internetowej sprzedającego, są cenami zawierającymi aktualny podatek VAT. Cena detaliczna nie obejmuje kosztów dostawy, chyba, że jest podane inaczej. 

(2) Dokładne koszty przesyłki podane zostają klientowi w trakcie realizacji zamówienia, i klient zobowiązany jest je uregulować, chyba, że skorzysta on ze swojego prawa do odstąpienia od umowy kupna. 

(3) Przesyłka towaru następuje za pomocą poczty. Odpowiedzialność za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty przesyłki lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący go otrzyma spoczywa na sprzedającym, jeżeli kupujący jest konsumentem. 

(4) W wypadku wypowiedzenia umowy kupna, kupujący ponosi koszty odesłania towaru, chyba, że pisemnie ustalono inaczej. 

§ 6 Rodzaje płatności

(1) Kupujący ma do wyboru różne następujące rodzaje płatności: przelew bankowy, zapłata za pomocą karty kredytowej, lub paypal. 

(2) Klient ma możliwość zmiany rodzaju płatności bezpośrednio w swoim koncie użytkownika.

(3) Zawarcie umowy kupna zobowiązuje klienta do uregulowania należności za produkt oraz za koszty wysyłki. 

§ 7 Wady produktu, gwarancja

(1) W wypadku konsumenta sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady, zgodnie z przepisami prawa. W wypadku przedsiębiorców sprzedający udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. 

(2) Oprócz ustawowych roszczeń na podstawie rekojmy, firma axion GmbH, Mollenbachstr.13, 71229 Leonberg, Niemcy, udziela 3 letniej gwarancji, stosownie do następujących regulacji: 

1. Firma axion GmbH udziela gwarancji na okres trzech lat na wszystkie wady produktu, które spowodowane są wadą produkcyjną, powstałą z powodu udowodnionego błędu produkcyjnego lub materiałowego. Z gwarancji mogą skorzystać tylko konsumenci. Prawo do gwarancji nie może zostać przekazane dalej. 

2. Gwarancja nie obejmuje następujących szkód: 

- szkód, spowodowanych niewłaściwym używaniem (nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, użycie niezgodne z przeznaczeniem, anomalne warunki atmosferyczne, warunki zewnetrzne nieodpowiednie do zastosowania produktu, przeciążenie, brak lub nieodpowiedni przegląd, lub konserwacja lub wad powstałych z powodu użytkowania przemysłowego, 

- wad produktów, które zaoferowane są jako „produkt używny“

- artykułów, które zostały naprawiane we własnym zakresie

- naturalnego zużycia takich elementów jak baterie i akumulatory, na które działa urządzenie

- artykułów, i produktów jednorazowego użytku, lub medycznych materiałów zużywalnych takich jak elektrody, sondy itp

3. Szkody i uszkodzenia, objęte gwarancją, w zależności od decyzji firmy axion GmbH, zostaną darmowo naprawione lub wymienione na inny egzemplarz bez wad. (Także jeżeli nie ma innej możliwości na nowszy model). Produkt uszkodzony lub uszkodzone części, które zostały wymienione, przechodzą we własność firmy axion GmbH. 

4. Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji muszą być uznane w okresie gwarancyjnym określonym powyżej. W tym celu konieczne jest wysłanie produktu z kopią faktury za pomocą przesyłki ubezpieczonej spowrotem do firmy axion GmbH. 

5. Inne rozszczenia, szczególnie te wynikające z prawa do rękojmi, nie są naruszone poprzez uzgodnienia wynikające z ustępu o gwarancji. Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń, niż do naprawy produktu. 

6. Świadczenie usług gwarancyjnych nie określa nowej gwarancji dla produktu i nie przedłuża jej.

§ 8 Odpowiedzialność

(1) Roszczenia klientów o odszkodowanie są wykluczone. Wyklucza to roszczenia o odszkodowanie dla Klienta z tytułu obrażeń życia, zdrowia lub z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązki kardynalne) jak również odpowiedzialności za inne szkody w oparciu o umyślne lub rażące zaniedbania niedopełnienia obowiązków sprzedawcy, jego przedstawicieli ustawowych lub agentów. Istotne zobowiązania umowne to te, które osiągnięcie konieczne jest do wypełnienia warunków umowy.

(2) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia zobowiązań umownych wyłącznie na punkty zawarte w umowie, przewidywalnych szkód, jeśli zostały spowodowane przez zaniedbanie, o ile nie ma roszczenia odszkodowawcze z klientem wynikające z urazu życia, ciała lub zdrowia.

(3) Ograniczenia zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się również do przedstawicieli prawnych i agentów usługodawcy, jeśli roszczenia są bezpośrednio wobec nich.

(4) Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

§ 9 Błędy stosowania / ryzyko

Używanie urządzeń do elektrostymulacji może być zastosowane wyłącznie z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi. Proszę skonsultować się z terapeutą lub lekarzem przed zastosowaniem w celu wyjaśnienia wszelkich zagrożeń i skutków ubocznych.

Należy pamiętać:

- W przypadku pacjentów z rozrusznikiem serca zabieg TENS (szczególnie w okolicy klatki piersiowej) należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza specjalisty!

- Nie stosować aplikacji TENS na tętnicę szyjną (Sinus caroticus ) lub na tętnicy szyjnej (Arteria carotis externa).

- Nie stosować stymulacji elektrycznej na krtani.

- Nie stosować stymulacji elektrycznej na dużych metalowych implantatach.

- Nie stosować TENS u epileptyków.

- Terapię TENS podczas ciąży stosować tylko pod nadzorem lekarza specjalisty.

- Elektrody nie powinny być umieszczone w pobliżu serca.

- Nie stosować elektrod na otwarte rany, oraz w wypadku wystąpieni chorób skóry.

- W zespołach bólowych psychosomatycznych zgodnie z obecnym stanem wiedzy terapia TENS jest nieskuteczna.

§ 10 Pouczenie odnośnie odstąpienia od umowy kupna 

Prawo do odstąpienia od umowy kupna

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie trzydziestu dni. Termin ten liczony jest od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia.

Aby skorzystać z terminu odstąpienia od umowy, należy poinfmormować

firmę, axion GmbH Mollenbachstr. 13 71229 Leonberg, Niemcy

Telefon: +49 7152 353 911 0 Fax: +49 7152 353 911 1

E-Mail-Adresse: service@axion-net.de

za pomocą jednoznaczego pisemnego oświadczenia (np. za pomocą listu przesłanego pocztą, faxu, lub emaila) o takiej woli. Odstąpić od umowy kupna możecie Państwa także przesyłając wypełniony formularz. Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy, nie jest jednak niezbędne. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upłynięciem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy 

W wypadku odstąpienia od umowy, otrzymają Państwo zwrot dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (zwyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) 

Płatności zwrotna dokonana jest za pomocą tej samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że okoliczności na to nie pozwalają lub strony wyraźnie postanowią inaczej. W takim wypadku ustalana jest inna metoda zwrotu płatności.; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. 

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż trzydzieści dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy na poniższy adres: axion GmbH, Mollenbachstr. 13, 71229 Leonberg, Niemcy Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem trzydziestu dni. Ponosimy koszty odesłania towaru, tylko i wyłącznie, jeżeli po wcześniejszej konsultacji axion Gmbh wyrazi na to zgodę. W innym przypadu ponoszą Państwo koszty odesłania towarów. Ponoszą Państwo koszty za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do sprawdzenia ich właściwości, cech i funkcjonalności. 

Ponosimy koszty zwrotu towaru, tylko i wyłącznie jeżeli zostało to wcześniej pisemnie uzgodnione, i tylko jeżeli zastosujecie Państwo do zwrotu etykietę przez nas udostępnioną.

Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od umowy kupna

Informcje dodatkowe

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta). W wypadku zakupu produktów w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, nie nadają się do zwrotu, prawo do odstąpienia od umowy kupna wygasa przedwcześnie w momencie otwarcia produktu. Przy zakupie takiego produktu informujemy jednoznacznie, że chodzi o produkt w zapieczętowanym opakowaniu i zwracamy uwagę na fakt, że prawo do zwrotu wygasa w momencie otwarcia opakowania produktu.

§ 11 Postanowienia końcowe

(1) Na wszystkie umowy między Sprzedawca a klientem, stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Sprzedaży ONZ.

(2) Jeśli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publicznego aktywa specjalnego, dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy klientem a sprzedawcą odpowiedzialny jest sąd rejonowy w Stuttgardzie.

(3) Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. W miejsce punktów, uznanych za nieważne, stosuje się ustalenia obowiązującego prawa.

Wyświetlony